Home / Exams / Teaching License Form Open 2076 | Teachers License Exam for Primary Lower Secondary and Secondary
Teaching License Exam 2076

Teaching License Form Open 2076 | Teachers License Exam for Primary Lower Secondary and Secondary


Teaching License Form Open 2076 | Teaching License Exam for Primary Lower Secondary and Secondary

Teachers service commission announces teaching license form open for Primary, Lower Secondary and secondary level. Interested candidates shall submit online application through the given link no later than 22 Asar 2076. The written examination will be held and candidates have to score 50% marks i.e. 50 out of 100 to get the License.

Teaching License Exam 2076

Teaching License Exam 2076

Teaching License Exam Syllabus

S.N.Download
माध्यमिक तह बाली विज्ञान विषयको अध्यापन अनुमती पत्रको पाठ्यक्रम – पहिलो पत्र – २०७५
माध्यमिक तह सामाजिक विषयको अध्यापन अनुमती पत्रको पाठ्यक्रम – पहिलो पत्र – २०७५
माध्यमिक तह विज्ञान विषयको अध्यापन अनुमती पत्रको पाठ्यक्रम – पहिलो पत्र – २०७५
माध्यमिक तह नेपाली विषयको अध्यापन अनुमती पत्रको पाठ्यक्रम – पहिलो पत्र – २०७५
माध्यमिक तह गणित विषयको अध्यापन अनुमती पत्रको पाठ्यक्रम – पहिलो पत्र – २०७५
माध्यमिक तह कानून विषयको अध्यापन अनुमती पत्रको पाठ्यक्रम – पहिलो पत्र – २०७५
माध्यमिक तह अंग्रेजी विषयको अध्यापन अनुमती पत्रको पाठ्यक्रम – पहिलो पत्र – २०७५
माध्यमिक तह Electrical Engineering विषयको अध्यापन अनुमती पत्रको पाठ्यक्रम – पहिलो पत्र – २०७५
माध्यमिक तह Computer Science विषयको अध्यापन अनुमती पत्रको पाठ्यक्रम – पहिलो पत्र – २०७५
माध्यमिक तह Computer Engineering विषयको अध्यापन अनुमती पत्रको पाठ्यक्रम – पहिलो पत्र – २०७५
माध्यमिक तह Civil Engineering विषयको अध्यापन अनुमती पत्रको पाठ्यक्रम – पहिलो पत्र – २०७५
माध्यमिक तह पशु विज्ञान विषयको अध्यापन अनुमती पत्रको पाठ्यक्रम – पहिलो पत्र – २०७५
माध्यमिक तह कार्यालय संचालन तथा लेखा विषयको अध्यापन अनुमती पत्रको पाठ्यक्रम – पहिलो पत्र- २०७५
माध्यमिक तहको सवै विषयको अध्यापन अनुमती पत्रको पाठ्यक्रम – दोस्रो पत्र- २०७५
आधारभूत तह (कक्षा ६-८) को अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्यक्रम – दोस्रो पत्र , २०७५
आधारभूत तह (कक्षा १-५) को अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्यक्रम – पहिलो तथा दोस्रो पत्र , २०७५
आधारभूत तह (कक्षा ६-८ ) को विज्ञान विषयको अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्यक्रम – पहिलो पत्र ,२०७५
आधारभूत तह (कक्षा ६-८ ) को सामाजिक विषयको अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्यक्रम – पहिलो पत्र ,२०७५
आधारभूत तह (कक्षा ६-८)को गणित विषयको अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्यक्रम – पहिलो पत्र, २०७५
आधारभूत तह (कक्षा ६-८) को नेपाली विषयको अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्यक्रम – पहिलो पत्र , २०७५
आधारभूत तह (कक्षा ६-८) को अंग्रेजी विषयको अध्यापन अनुमति पत्रको पाठ्यक्रम – पहिलो पत्र , २०७५
प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक तथा माध्यमिक तहको प्रथम र द्वीतीय श्रेणीको २५ प्रतिशत वढुवाको पाठ्यक्रम
कार्यरत अस्थायी शिक्षकको माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम
कार्यरत अस्थायी शिक्षकको निम्नमाध्यमिक तहको पाठ्यक्रम
कार्यरत अस्थायी शिक्षकको प्राथमिकत तहको पाठ्यक्रम

 

You May Also Like

Thank You
 

Hits: 1767

Check Also

NMC Exam 2078

Nepal Medical Council Special Exam 2078 | NMC License Exam Date

Nepal Medical Council Special Exam 2078 | NMC License Exam Nepal Medical Council was carried …

Leave a Reply